V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie. Obsluha zdvíhacích zariadení a viazač bremien Kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z. Kurzy sú určené pracovníkom ktorí majú obsluhovať zdvíhacie zariadenia a viazať bremená ako viazači bremien. Do kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý ku skúške predloží: Vyplnenú prihlášku:  Žiadosť - Prihláška do kurzu  Prihláška na overenie odborných vedomostí podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na obsluhu podľa § 17 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024- pre obsluhu autožeriava, vežového žeriava a pohyblivej pracovnej plošiny. - lekárske osvedčenie o duševnej a telesnej spôsobilosti Obsluha VTZZ podľa  17 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:     Vežové žeriavy     Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku     Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m Zabezpečujeme - Medzinárodný preukaz pre obsluhu vežových a mobilných žeriavov a obsluhovateľov pohyblivých pracovných plošín )sk. Ab pre prácu v celej Európe - vzor preukazu Obsluha VTZZ, DOKLAD O VYKONANÍ OVERENIA ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ (OBOZNÁMENIA) v zmysle predpisov výrobcu a Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 16 písm. c) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 17 ods. 3 a STN 27 0143:     Mostové žeriavy     Portálové žeriavy     Konzolové žeriavy     Nožnicové a kĺbové pracovné plošiny bez ŠPZ     Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )     Trvalé žeriavové dráhy     Kontajnerové nakladače     Kanálové zdviháky     Zdviháky v autoservisoch --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --       Kontakt: Ján Arpáš, tel.č.: 0903 566 706, 0905 255 181     email: janarpas@gmail.com
Kontakt: JARPI s.r.o. Školiace a revízne stredisko BOZP Vašinova 4496/81, 949 01  NITRA M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Arpáš Ján mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com webdesign jarpi