webdesign jarpi      Sme odborníci pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zdvíhacích zariadení, pričom máme v tejto oblasti 30-ročné skúsenosti.     Od roku 1978 vykonávame revíznu činnosť na zdvíhacích zariadeniach a tiež školenia obslúh zdvíhacích zariadení, pričom od roku 1991 vykonávame tieto činnosti na základe osvedčenia a oprávnenia vydaného Inšpektorátom práce v Nitre.     Vykonávame výchovu a vzdelávanie osôb pre obsluhu vyhradených technických zdvíhacích zariadení s následným vydávaním preukazov podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, v znení neskorších predpisov.      Výchovu a vzdelávanie vykonávame na základe požiadaviek zákazníka buď v priestoroch jeho spoločnosti, príp. v našom školiacom stredisku. Pri tejto činnosti využívame naše dlhoročné skúsenosti v odbore a tiež názorné ukážky s aktuálnymi poznatkami (správami), prípadnými nehodami, fotodokumentácie rôznych typov zdvíhacích zariadení priamo používanými školenými spoločnosťami (formou projektoru cez počítač). Pri výklade využívame tiež aktuálnu literatúru, manuály a návody na obsluhu rôznych zdvíhacích zariadení.      Všetky nami poskytované služby vykonávame dodávateľským spôsobom. V období medzi školeniami a revíziami poskytujeme poradenstvo v danej oblasti. Vedieme evidenciu firiem, osôb, zariadení a naše služby ponúkame svojim dlhoročným zákazníkom vždy pred blížiacim sa termínom dľa právnych predpisov, čo výrazne uľahčuje zaťaženie firiem pre sledovanie pravidelnosti školení, revízií atď.     V prípade zistenia formálnych nedostatkov zo strany užívateľa zdvíhacích zariadení, tieto sa prekonzultujú priamo na mieste ZZ, zapíšu sa do zápisu o vyhotovení odbornej prehliadky alebo skúšky s určením zodpovednej osoby na odstránenie zistenej závady. V prípade zistenia závady podstatného charakteru, sa do jej riadneho odstránenia nedoporučuje pracovať s daným zdvíhacím zariadením.          Vykonávame odborné prehliadky a skúšky na zdvíhacích zariadeniach, vykonané v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre činnosť revízneho technika na zdvíhacie zariadenia v rozsahu: A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú: a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriava zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu, b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m, c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to 2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb, d) stavebný výťah 1. na prepravu osôb a nákladu, 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu, e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa, f) pohyblivé schody a chodníky, g) lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek, h) výsuvný rebrík s motorovým pohonom, i) zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom: 1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom, 2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m, j) pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v 1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám, 2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko, k) zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla. B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B podľa druhu sú: a) zariadenie, ktorým je 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane, 2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien, b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie, c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO, 2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a), d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to 1. zdvíhacia rampa, 2. zdvíhacia plošina, 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla, 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu, e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu, f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m, g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie, h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom, i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu. C. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C podľa druhu sú: a) prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň, b) technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie, c) technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu, d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.   Zápisy o odborných prehliadkach a skúškach archivujeme po dobu 10 rokov. Pôsobíme ako odborníci  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (výkon činností bezpečnostného technika – bezpečnostnotechnické služby) a najmä v oblasti poskytovania odborného vzdelávania zamestnancov a osôb (kurzy a školenia) a revízií zdvíhacích zariadení a technických kontrol motorových vozíkov na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí, pričom máme v uvedených oblastiach 30-ročné skúsenosti. Vitajte