V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj s okolnosťami, ktoré sa týkajú výkonu práce (ustanovenými pracovnými podmienkami), najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novými alebo zmenenými rizikami a ohrozeniami pri práci.    Školenie „práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou“ je určené najmä (ale nielen) pre zamestnancov v  stavebníctve (zamestnanci; vedúci zamestnanci; stavbyvedúci a majstri, ktorí riadia práce vo výškach;  tesári; murári; maliari a natierači; elektrikári; montážnici oceľových konštrukcií; klampiari a pod.),  ostatných zamestnancov (zamestnanci telekomunikácií; zamestnanci energetiky; zamestnanci vodární  a kanalizácií; zamestnanci údržby; upratovačky) a ďalších zodpovedných osôb, ktorí vykonávajú práce:    vo výške nad 1, 5 m, ak nemôžu pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,    z pohyblivej pracovnej plošiny,    z rebríka vo výške nad 5 m,    pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.  Žiadosť - Prihláška do kurzu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com webdesign jarpi Kontakt: JARPI s.r.o. Školiace a revízne stredisko BOZP Vašinova 4496/81, 949 01  NITRA Kancelária: M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Arpáš Ján mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) arpas.peter@gmail.com